Author Topic: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad  (Read 7045 times)

2fear!

Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« on: October 22, 2013, 03:16:17 am »
Sa panahon ng mga dantaon ng mga krusada, ang lahat ng uri ng paninirang puri ay isinagawa laban sa Propetang si
Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan).

Subalit sa pagdatal ng makabagong panahon na tinampukan ng
pangrelihiyong pagsang-ayon at kalayaan ng isipan, dito’y nagkaroon ng malaking pagbabago sa pagtuklas ng mga
kanluraning manunulat sa kanilang paglalarawan ng kanyang buhay at pag-uugali.

Ang mga pananaw ng mga di-Muslim na
iskolar tungkol sa Propetang si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan), na ibinigay sa hulihan nito, ay nagbibigay
katarungan sa ganitong kuru-kuro.


Subali't ang Kanluran ay nararapat pa rin na humakbang ng pasulong upang matuklasan nila ang pinakamalaking
katotohanan tungkol kay Muhammad at ito ay ang kanyang pagiging lantay at huling Propeta ng Allah para sa buong
sangkatauhan.

Subali't sa kabila ng lahat ng kanyang layunin at kapaliwanagan (Islam), ay hindi pa nagkaroon ng matapat
at makabuluhang pagtatangka ang Kanluran upang maunawaan ang pagka-Propeta ni Muhammad (sumakanya nawa ang
kapayapaan).

 Tunay ngang pambihira na ang mga nagliliwanag na mga papuring iginawad sa kanya dahilan sa kanyang
integridad at mga naisagawa, subali't ang kanyang pag-aangkin bilang isang Propeta ng Allah ay tinalikdan ng hayagan at
di hayagan.

 Dito nga ay kinakailangan ang paghahanap ng puso at pagbabalik-aral ng tinatawag na mga ‘layon’ ay
nararapat.

Ang mga sumusunod na nagliliwanag na mga katotohanan mula sa pamumuhay ni Muhammad (sumakanya nawa
ang kapayapaan) ay inilathala upang mapadali ang isang walang kinikilingan, batay sa katotohanan, at makatuturang pasya
tungkol sa kanyang pagka-Propeta.


Hanggang sa gulang na apatnapu, si Muhammad ay di kinikilala bilang isang mambabatas, mangangaral o bilang isang
mananalumpati.

Kailanman ay di siya natunghayang nakikiisang-usapan tungkol sa mga prinsipyo ng pisika, kagandahang
loob, pulitika, pangangalakal o panglipunan.

Walang pasubali na siya ay nagtataglay ng pambihirang pag-uugali,
nakalulugod na pagkilos at may mataas na pagkatao.

Gayunpaman, ay walang masasabi sa kanyang pagiging kamanghamangha
o isang pangunahing kaangkinan na kagila-gilalas na magbibigay pag-asa sa mga tao na may napipintong bagay
na pambihira at mahimagsik na nalalaan sa kanya sa hinaharap.

Subalit nang lumabas siya mula sa Yungib (HIRA) ng may
bagong mensahe, siya ay ganap na nagpanibagong bihis.

Mangyayari nga kaya sa gayong tao na may kaangkinang
katangian tulad sa itaas ang di kaginsa-ginsa ay naging ‘impostor’ at nagpamarali na siya ay Propeta ng Allah at
nag-aanyaya sa lahat ng pagkapoot ng kanyang pamayanan?

Maaaring maitanong sa anong kadahilanan na siya’y
nagdurusa sa lahat ng gayong pagpapakasakit?

Ang kanyang pamayanan ay nag-alok na tanggapin siya bilang kanilang
Hari at ialay na lahat sa kanya ang mga yaman sa lupa sa kanyang paanan, itigil lamang niya ang pangangaral ng kanyang
relihiyon.

Subalit pinili niya na tanggihan ang lahat ng nakatutuksong alok at mag-isa siyang nagpatuloy sa pangangaral ng
kanyang relihiyon sa harap ng lahat ng uri ng mga pag-aglahi at kalahatang paninikis, gayun din naman ang pananalakay
sa kanya ng kanyang pamayanan.

Hindi ba na ang tanging pag-aalay sa Allah at ang kanyang matibay na layunin na
maiparating ang mensahe ng Allah at ang kanyang matiim na pananalig na di magtatagal ang Islam ang tanging
mamamayaning daan para sa lahat ng sangkatauhan, na nakatindig siya na tila isang bundok sa harap ng lahat ng mga
pagsalangsang at pagsasangkutan na mailigpit siya?

Bukod pa rito, kung ang kanyang pagdatal ay upang gumawa at
makatunggali ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, bakit niya iniutos na manalig kay Hesukristo at Moises at sa ibang
mga Propeta ng Allah (sumakanila nawa ang kapayapaan), na isa sa pinakapunong pangangailangan ng pananampalataya
na kung wala nito, ang sino man ay di maaaring maging Muslim?


Hindi ba na di mapapasubaliang katibayan ng kanyang pagka-Propeta na sa kabila ng kanyang pagiging isang mangmang,
nakapamuhay siya ng normal at matahimik sa loob ng apatnapung taon; nang magpasimula siyang mangaral ng kanyang
mensahe, ang lahat ng Arabia ay napatindig ng may pangangamba at panggigilalas at napamangha sa kanyang kagilagilalas
na pananalumpati at pananalita.

Tunay ngang walang makakapantay na ang lahat ng mga pulutong ng mga
manunulang Arabe, mangangaral at mananalumpati na may mataas na katangian ay nangabigong lahat na maipakita ang maihahalintulad sa kanya.

Bukod pa sa lahat ng mga ito, paano siya maaaring makapagsaysay ng lahat ng mga
katotohanan na may pang-agham na kalikasan na napapalaman sa Qur’an na walang sinumang tao ang maaaring
makagawa sa panahong yaon.

At ang panghuli ngunit hindi kapos, bakit siya namuhay ng may pagpapakasakit kahit na pagkaraang makapagtamo siya ng
kapangyarihan at kapamahalaan? Magnilay-nilay na lamang sa mga salitang kanyang binitawan habang siya’y nasa bingit
ng kamatayan: “Kami na pamayanan ng mga Propeta ay di namamana. Kung anuman ang aming iwanan ay para sa
kawanggawa.”


Bilang isang bagay ng katotohanan, si Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang panghuli sa sagka sa kawil ng
mga Propeta na isinugo sa iba’t-ibang mga lupain at mga panahon sapul pa sa pinakasimula ng buhay ng tao sa daigdig na
ito.

Kung kadakilaan ng layunin, kakaramputan ng panustos at katanyagan ng kinalabasan ang siyang tatlong pamantayan ng
katalinuhan ng tao, sino kaya ang makapangangahas na maghalintulad ng sino mang dakilang tao kay Muhammad sa
makabagong kasaysayan? Ang pinakatanyag na mga lalaki ay nakalikha ng mga sandata, mga batas at mga kaharian
lamang. Sila’y nakapagtatag, kung mayroon mang ganap ng hindi hihigit pa sa mga materyal na kapangyarihan na malimit
na gumuguho sa harap ng kanilang paningin. Ang taong ito’y hindi lamang nakapagpagalaw ng mga sundalong sandatahan,
nakapagsagawa ng mga batas, mga kaharian, pamayanan at pampamilyang may kapamahalaan bagkus ay laksang tao sa
ikatlong bahagi nang noon ay napapamuhayang mundo; at tangi pa roon, ginalaw niya ang mga dalanginan, ang mga diyos,
ang mga relihiyon, ang mga pananampalataya at mga kaluluwa… Ang kanyang katiyagaan sa pagwawagi, sa kanyang
ambisyon, na ganap na nalalaan sa isang layunin at hindi sa anupaman ay naghahangad ng isang kaharian; ang kanyang
walang humpay na pananalangin, ang kanyang mahimalang pakikipag-ugnay sa Diyos, ang kanyang kamatayan at ang
kanyang pananagumpay sa kabila ng kanyang kamatayan; ang lahat ng ito ay nagpapatunay hindi ng pagbabalatkayo kundi
ng matatag na pagsalungat na nagbigay sa kanya ng lakas upang maibalik muli ang wastong pananampalataya. Ang
wastong pananampalatayang ito ay nahahati sa dalawa, ang Kaisahan ng Diyos at imateryalidad ng Diyos; ang una ay
nagsasaysay kung ano ang hindi Diyos; ang isa ay nagtatakwil sa mga huwad na diyos sa pamamagitan ng espada, ang
isa pa ay nagpapasimula ng kaisipan sa pamamagitan ng mga salita.
Siya ay pilosopo, mananalumpati, apostol, tagapagsagawa ng batas, mandirigma, manlulupig ng mga kaisipan,
tagapagpanibagong bihis ng katotohanang pananampalataya, ng isang paraan ng pananampalatayang walang mga
larawan; ang nagtatag ng dalawang pangmundong kaharian at ng isang pang-ispiritwal na kaharian, ito ay si Muhammad.
Kung isasaalang-alang ang lahat ng pamantayan upang ang kadakilaan ng tao ay ating masukat, maitatanong nga natin,
mayroon pa ba kayang tao ang hihigit pa kaysa kanya?


- Lamartine, Histoire de la Turquie, Paris 1854, Vol. 11, pp. 276-277.


Hindi ang pagpapalaganap kundi ang kapanatilian ng kanyang relihiyon ang pinag-uukulan ng aming pagkamangha; ang dati
ring dalisay at lantay na impresyon na iniukit niya sa Makkah at Madina ay nananatili, pagkaraan ng mga rebolusyon ng
ikalabindalawang dantaon ng mga Indian, ng Aprikano at Turkong nagsiyakap sa Qur’an… Ang mga Muhammedan ay
pantay-pantay na nakapagwagi sa tukso na mapanghina ang layon ng kanilang pananampalataya at debosyon sa antas ng
mga pandama at imahinasyon ng tao. “Ako ay nananampalataya sa Nag-iisang Diyos at si Muhammad ang Sugo ng
Diyos.” ay ang payak at di nababahirang pagsasaysay ng Islam. Ang katalinuhang larawan ng Diyos ay hindi kailanman
ibinaba ng anumang hayag na idolo; ang karangalan ng mga propeta ay hindi kailanman lumabag sa sukatan ng makatao;
at ang kanyang buhay na mabuting pag-uugali ay nakapigil sa may pasasalamat na pagpapahalaga ng kanyang mga
tagasunod ng ayon sa nasasakop ng pang-unawa at relihiyon.


- Edward Gibbon and Simon Ocklay, History of the Saracen Empire, London 1870, p. 54.


Siya ay naging Cesar at Papa na magkasama; subali't siya ay naging Papa ng walang pagpapakita o pag-aangkin bilang
papa (sa Roma), bilang Cesar na walang mga pulutong ni Cesar, na walang nakahimpil na sandatahan, na walang
tagapananggalang, na walang palasyo, na walang takdang pinagkakakitaan; kung mayroon man ang kahit sino mang tao na
magkaroon ng karapatang magpahayag na siya ay pinatnubayan ng maka-Diyos na katumpakan, siya ay si Muhammad,
sapagkat siya ay nanangan ng lahat ng kapangyarihan na wala ang mga instrumento nito gayundin ang pang-aalay nito.


- Bosworth Smith, Mohammad & Mohammadanism, London 1874, p. 92.


Magiging kataka-taka sa sinuman na nag-aral ng buhay at pag-uugali ng dakilang Propeta ng Diyos, na nakababatid kung
papaano siya nagturo at namuhay, ang makadama nga ng anupamang bagay maliban sa mataas na paggalang sa ganitong
makapangyarihang Propeta, ang isa sa pinakadakilang sugo ng Kataas-taasan. At kahit na sa anumang ilagay ko sa inyo
ay makapagsasabi ako ng maraming bagay na maaaring pangkaraniwan na lamang sa marami, gayunpaman, ako na rin sa
aking sarili ang nakadarama, kailanman at aking babasahin iyong muli, isang bagong daan ng paghanga, isang bagong
kaisipan ng mataas na paggalang sa ganoong makapangyarihang guro ng Arabia.


- Annie Besant, The Life and Teachings of Muhammad, Madras 1932, p. 4.


Ang kanyang kahandaan na mapailalim sa mga pag-uusig dahilan sa kanyang mga pananampalataya, ang mataas na moral
na pag-uugali ng mga tao na nananalig sa kanya at tumatanaw sa kanya bilang isang pinuno, at ang kadakilaan ng kanyang
mga naisagawa - ang lahat ng ito ay nagbibigay paliwanag sa kanyang pundamental na integridad. Ang mag-akala na si
Muhammad ay isang nagpapanggap ay lalong nagbibigay lamang ng mga suliranin kaysa ang makahanap ng kalutasan
doon. Higit pa sa roon, walang sino mang larawan ng kasaysayan na tulad ni Muhammad ang may pinakamatipid na
pagpapahalagang iginawad ng Kanluran.


W. Montgomery, Mohammad at Mecca, Oxford, 1953, p. 52.


Si Muhammad, ang pinagkaloobang tao na nagtatag ng Islam ay ipinanganak noong taong 570 A.D. mula sa isang
pamayanang Arabe na sumasamba sa mga idolo at diyus-diyosan. Siya’y lagi nang may natatanging malasakit sa mga
mahihirap at nangangailangan, sa mga balo at sa mga ulila, sa mga alipin at mga naaapi. Sa gulang na dalawampu, siya ay
isa nang matagumpay na mangangalakal, at di nagtagal ay naging tagapamahala siya ng mga biyahero ng kamelyo na
pag-aari ng isang mayamang balo. Nang siya’y sumapit na sa gulang na dalawampu’t lima, ang kanyang pinaglilingkuran na
nakamamalas sa kanyang katapatan at kabaitan ay nag-alok sa kanya na sila’y magsama. Bagama’t ang babae ay
matanda sa kanya ng labinglimang taon ay pinakasalan niya at habang ang kanyang asawa ay nabubuhay siya ay
namalaging isang butihing asawa.

Tulad din ng lahat ng mga dakilang propeta na nanga-una sa kanya, si Muhammad ay nakikibaka sa kanyang pagiging kimi,
dahilan na rin sa kanyang kabatiran ng kanyang kakapusan, upang makapaglingkod bilang tagapagpalaganap ng mga salita
ng Diyos. Subali't ang anghel ay nag-utos sa kanya ng “Basahin”. Kagaya na nga ng aming nalalaman, si Muhammad ay di
nakakabasa at nakakasulat, subali't siya’y nagpasimulang magpahayag ng mga pinatnubayang Salita na di maglalaon ay
siyang magbibigay himagsikan sa malaking bahagi ng daigdig: “Iisa lamang ang Diyos.” Sa lahat ng bagay, si Muhammad
ay ganap na praktikal. Nang mamatay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Abraham, ay nagkaroon ng eklipse, at
kumalat ang bali-balitang ang Diyos ay nagpaparating sa kanya ng Kanyang pakikiramay. Kagyat nga, si Muhammad ay
nagbadya: “Ang eklipse ay isang pangyayari na gawa ng kalikasan. Isang kabaliwan na isangkot ang ganitong bagay sa
kamatayan o pagsilang ng isang tao.”

Sa kamatayan ni Muhammad, isang pagtatangka ang ninais upang i-angat siya sa pagkadiyos, subalit ang tao na siyang
magiging kanang kapalit na tagapamahala ay pumutol sa mga pagkakamayaw nila sa pamamagitan ng isa sa mga
pinakadakilang pangungusap ng kasaysayan: “Kung sino man sa inyo ang sumasamba kay Muhammad, siya ay patay.
Ngunit kung si Allah ang inyong sinasamba, Siya ay magpasawalang hanggang nabubuhay.”


- James A. Michener, “Islam: The Misunderstood Religion, in the Reader’s Digest (American Edition) for May, 1995, pp.
68-70.


Ang aking pagkapili kay Muhammad bilang pangunahin sa hanay ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay
maaaring makagitla sa maraming mambabasa at maaaring mausisa ng iba, subali't siya lamang ang tanging tao sa
kasaysayan na may pinakamatayog na tagumpay sa parehong pangrelihiyon at di pangrelihiyong kaantasan.


Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York:
Hart Publishing Company, Inc., 1978, p. 33.

beaverjohn2006

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #1 on: October 22, 2013, 03:40:59 am »
dreng 2fear... bawal daw religion dito....  hik!hik!hik! ::laffman ::laffman ::laffman

naa kpa sa tag_m? davao?

ask ko dre, ano sa mga muslim si cristo. at bakit hindi siya ang dapat sambahin o sumapalataya ka sa kaniya?

para naman malaman ng ibang mananaliksik na spies boys dito yung sagot....

 finger4u

?? ???

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #2 on: October 22, 2013, 03:49:32 am »
For theme, Jesus is like Muhammad. Allah's (God) messenger. Yung nga lang para sa mga muslim mas superior pa din si Mohammad. Kasi sya ang huling messenger. Sya ang nagbigay ng kompletong Quran. Yan ang pagkaintindi ko sa sinabi sakin ng kasama kong Muslim dito.

(Pasensya na po kung nakisabat sa usapan. gusto lang po makapagshare din at intrisado din na malaman kung ano talaga ang sagot. Salamat po)
DESTINY is not a matter of chance...It is a matter of CHOICE.

Fiz

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #3 on: October 22, 2013, 05:15:34 am »
Ask a Muslim, Islam is superior.
Ask a Jew, Judaism is superior.
Ask a Christian, Christianity is superior.

There is only one guarantee and that is everything is DISPUTABLE.  Ask the question "ano ba katotohanan," the answer is only CONFLICT.

As Espiya members we must FOCUS ON THE THINGS THAT UNITE US.

That is why I fully support the new rule against religion topics and religious discussion.

zensuke101

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #4 on: October 22, 2013, 06:42:27 am »
religion talks
never ending debate nanaman yan

2fear!

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #5 on: October 24, 2013, 01:32:52 am »
dreng 2fear... bawal daw religion dito....  hik!hik!hik! ::laffman ::laffman ::laffman

naa kpa sa tag_m? davao?

ask ko dre, ano sa mga muslim si cristo. at bakit hindi siya ang dapat sambahin o sumapalataya ka sa kaniya?

para naman malaman ng ibang mananaliksik na spies boys dito yung sagot....

 finger4u

magandang tanong yan pre...

si hesus na anak ni maria... kung ano at sino siya para sa mga muslim... mahal ng mga muslim si hesus sapagkata siya ay...

 sugo ng Allah... si hesus ay isang muslim...

lahat ng pamamaraan ni hesus ay sinusunod ng mga muslim... pagpatuli, pagpatirapa kung magsamaba. at nagpa fasting... at marami pa..kung si hesus ay pinatay sa bibliya.. sa koran, siya ay iniligtas ng Allah... Hindi siya napatay o napako man lang sa kRus dahil siya ay iniligas at mahal ng Tunay Na Diyos...

si hesus mismo ang nagpakilala sa atin sa totoong Diyos ayun sa Koran...

JESUS SAID:   "in indeed Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. that is the straight path" Quran 19:36pati mismo sa bibliya... ipinakilala niya ang tunay na Diyos at hindi siya nagpakilala bilang Diyos...

Jesus, while teaching his disciples how to pray he said to them:
"This, then, is how you should pray: "'Our Father in heaven, hallowed be your name ... " [Matthew 6:9]

"My Father is greater than I."
[The Bible, John 14:28]
"My Father is greater than all."
[The Bible, John 10:29]

2fear!

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #6 on: October 24, 2013, 01:36:29 am »
Ask a Muslim, Islam is superior.
Ask a Jew, Judaism is superior.
Ask a Christian, Christianity is superior.

There is only one guarantee and that is everything is DISPUTABLE.  Ask the question "ano ba katotohanan," the answer is only CONFLICT.

As Espiya members we must FOCUS ON THE THINGS THAT UNITE US.

That is why I fully support the new rule against religion topics and religious discussion.

yes magandang katanungan yan...

kung kayo ay naghahanap ng totoong katotohanan.. lahat ng relihiyon suriin ninyo... walang bias...

isama nyo po sa pag susuri ang islam.... 

sa islam walang superior...

oo nga pala...

its about prophet muhammad(pbuh) and his history...
« Last Edit: October 24, 2013, 01:38:37 am by 2fear! »

beaverjohn2006

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #7 on: October 24, 2013, 02:17:17 am »
magandang tanong yan pre...

si hesus na anak ni maria... kung ano at sino siya para sa mga muslim... mahal ng mga muslim si hesus sapagkata siya ay...

 sugo ng Allah... si hesus ay isang muslim...

lahat ng pamamaraan ni hesus ay sinusunod ng mga muslim... pagpatuli, pagpatirapa kung magsamaba. at nagpa fasting... at marami pa..kung si hesus ay pinatay sa bibliya.. sa koran, siya ay iniligtas ng Allah... Hindi siya napatay o napako man lang sa kRus dahil siya ay iniligas at mahal ng Tunay Na Diyos...

si hesus mismo ang nagpakilala sa atin sa totoong Diyos ayun sa Koran...

JESUS SAID:   "in indeed Allah is my Lord and your Lord, so worship Him. that is the straight path" Quran 19:36pati mismo sa bibliya... ipinakilala niya ang tunay na Diyos at hindi siya nagpakilala bilang Diyos...

Jesus, while teaching his disciples how to pray he said to them:
"This, then, is how you should pray: "'Our Father in heaven, hallowed be your name ... " [Matthew 6:9]

"My Father is greater than I."
[The Bible, John 14:28]
"My Father is greater than all."
[The Bible, John 10:29]

tama talata at mo. mas mataas ang Ama. iisang dios lamang. sa inc hindi dios si cristo. panginoon lamang at sugo din ng dios bilang anak niya. 

ika nga sa isang talata sa biblia magkakaalaman na kung sino ang tunay na dios pagdating ng paghuhukom.

bawal din ajg rebulto hikhikhik.

2fear!

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #8 on: October 25, 2013, 02:07:10 am »
tama talata at mo. mas mataas ang Ama. iisang dios lamang. sa inc hindi dios si cristo. panginoon lamang at sugo din ng dios bilang anak niya. 

ika nga sa isang talata sa biblia magkakaalaman na kung sino ang tunay na dios pagdating ng paghuhukom.

bawal din ajg rebulto hikhikhik.

yup.. pero ang masakit pa rin sa inc pre.. ginagamit parin o binabasehan pa rin ninyo ang bibliya na isinulat ni pablo...

tanung lang pre... kabilang ba ang inc sa kristyano?

no flaming ha... yung magadang talakayan lang...

?? ???

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #9 on: October 25, 2013, 02:24:38 am »
yup.. pero ang masakit pa rin sa inc pre.. ginagamit parin o binabasehan pa rin ninyo ang bibliya na isinulat ni pablo...

tanung lang pre... kabilang ba ang inc sa kristyano?

no flaming ha... yung magadang talakayan lang...

Sir baka hindi makasagot yan. If I read the comment from support board correctly, na-ban daw dito yan kasi dual account.
DESTINY is not a matter of chance...It is a matter of CHOICE.

2fear!

Re: Ano Ang Sinasabi Nila Tungkol kay Muhammad
« Reply #10 on: October 25, 2013, 02:33:21 am »
Sir baka hindi makasagot yan. If I read the comment from support board correctly, na-ban daw dito yan kasi dual account.

ah ganun ba... sige antayin na lang natin si pareng beaverjohn... o di kaya yung kaanib rin nilang inc...  walang bastusan na sagot at tanong ..

yung malinis na tanong at sagot lang..